Καταχρηστικές ρήτρες σε συμβάσεις τραπεζών

8 Ιουλίου, 2024

Γιατί εξακολουθούν να υπάρχουν;

Οι ενέργειες του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών για το θέμα των καταχρηστικών ρητρών σε συμβάσεις τραπεζών είναι γνωστές και είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του με τη μορφή δημόσιων ανακοινώσεων από το 2018.

Δυστυχώς, η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, δεν φαίνεται να ενεργεί μέσα στο πλαίσιο των υποχρεώσεών της για αποτελεσματική προστασία των καταναλωτών τόσο από τις καταχρηστικές ρήτρες όσο και άλλων δικαιωμάτων των καταναλωτών.

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών δέχθηκε γραπτό και εκ πρώτης όψεως τεκμηριωμένο παράπονο, ότι συγκεκριμένη τράπεζα εξακολουθεί να έχει και να εφαρμόζει καταχρηστικό όρο σε συμβάσεις της που αφορά την πρόωρη εξόφληση δανείου.

Ο παραπονούμενος αποτάθηκε στο Διευθυντή της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή ο οποίος ουσιαστικά απάντησε ότι δεν μπορεί να εξετάσει την καταγγελία του γιατί οι αποφάσεις του δεν είναι εκτελεστές και αναμένει την απόφαση του Δικαστηρίου στο οποίο ο Διευθυντής προσέφυγε πριν από τρία και πλέον χρόνια.

Από το Μάιο  2021, με βάση το Νόμο 112(Ι)/2021 οι Αποφάσεις του Διευθυντή της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή είναι εκτελεστές και του παρέχεται η εξουσία να επιβάλει ποινές, ακόμα και εκατομμυρίων ευρώ.

Έχοντας υπόψη τις πρόνοιες της πιο πάνω νέας νομοθεσίας, γεννάται το ερώτημα γιατί ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή αποφεύγει να προχωρήσει σε νέα διερεύνηση εναντίον της τράπεζας με βάση το νέο νόμο, Ν. 112(Ι)/2021. Η συγκεκριμένη τράπεζα, ίσως και άλλες, εξακολουθεί να έχει και να εφαρμόζει καταχρηστικό όρο στις συμβάσεις της.

Επιπρόσθετα η τράπεζα, εκ πρώτης όψεως,  φαίνεται να παράβηκε και πρόνοιες του  περί Συμβάσεων Πίστωσης για Καταναλωτές σε σχέση με Ακίνητα που προορίζονται για Κατοικία Νόμου του 2017, Νόμος 41(Ι)/2017, για την εφαρμογή των οποίων Αρμόδια Αρχή είναι και πάλι η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή. Γιατί αποφεύγει να εξετάσει και με αυτό το νόμο την καταγγελία που της υποβλήθηκε;

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών επαναλαμβάνει για πολλοστή φορά ότι είναι καιρός η Αρμόδια Αρχή να αντιληφθεί το σκοπό και το ρόλο της ύπαρξης της και να πάψει να στηρίζει τα συμφέροντα των τραπεζών. Είναι οι καταναλωτές που έχουν ανάγκη στήριξης και όχι οι τράπεζες.

Proudly designed by ECONSTRUO.

Ακολούθησε μας

earthbullhorn linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram